هتل

هتل ها می توانند برچسب قفسه الکترونیکی (ESL) را برای درخواست در غذاخوری ها ، اتاق جلسات و انبارها استفاده کنند.

داده های دقیق ارائه شده توسط حالت عملکرد آگاهانه برای مدیران برای تصمیم گیری سریع. هزینه های قابل کنترل مانند تجهیزات ، کاغذ و جوهر می تواند به طور موثر کاهش یابد. همچنین هزینه های کارگری و میزان خطا نیز کاهش یافته است.

هتل های زنجیره ای RIU 【اسپانیایی】